ఆదివారం, మార్చి 18, 2012

ప్రయాణం ఇతి ప్రేరణయాం రామాయాణం .


 ప్రయాణం ఇతి ప్రేరణయాం రామాయాణం .


జనామోద నామధారకం శ్రీ రామం 
జనాకర్షణ ప్రియదర్శకం సితారామంప్రయాణం ఇతి ప్రేరణయాం రామాయాణం .