గురువారం, మార్చి 29, 2012

చిత్రకూటం అనుప్రపాయ భారద్వాజస్య శాసనాథ్

 రామాయణం - బాల కాండ 
          సర్గ - 1 

నారద ఉవాచ : 31 


చిత్రకూటం అనుప్రపాయ భారద్వాజస్య శాసనాథ్ 
రమ్య ఆవాసయం కృత్వా రమామణ త్రయః