మంగళవారం, మార్చి 27, 2012

వివాసనం చ రామస్య భరతస్య అభిషేచనం

 రామాయణం - బాల కాండ 
            సర్గ - 1 

నారద ఉవాచ : 22 


పూర్వం దత్త వరం దేవి వరంయేనం అయాచత


వివాసనం చ రామస్య  భరతస్య అభిషేచనం 
పూర్వం దత్త వరం - ఇదివరకెప్పుడో ఇచ్చిన వరాలు
ఇప్పుడు దేవి ఆ వరాలు ఇవ్వమని అడిగింది .


వివాసం - ఆవాసములు లేని చోట నివాసం అంటే 
వన వాసం  రాముని కి , అభిషేకం భరతునికి .