గురువారం, మార్చి 29, 2012

సితాప్య అనుగాతా రామం శశినం రోహిణి యథా

రామాయణం - బాల కాండ 
   సర్గ - 1 నారద ఉవాచ : 28 


సితాప్య అనుగాతా రామం  శశినం రోహిణి యథా 
పౌర్యై : అనుగాతే దూరం  పితృ దశరతేన చ