ఆదివారం, మార్చి 18, 2012

దర్శనే కిరాతకాం ధనుర్భాన సంపోష్టితం

 దర్శనే కిరాతకాం ధనుర్భాన సంపోష్టితం 
 దర్శిని  కిరాతక  క్రియా క్రౌంచ కిరాతకం 


అక్కేడే దాగున్న కిరతాకుడిని చూసాడు . వాడు విల్లు అమ్బులతో వేటకు వచ్చాడు . ఘఘుర్ పాటు కలిగించిన వాడి కిరాతక చర్య గుర్తుకువచ్చింది .