ఆదివారం, మార్చి 18, 2012

ప్రయాణం ఇతి ప్రేరణయాం రామాయాణం .

 ప్రయాణం ఇతి ప్రేరణయాం రామాయాణం .


సకల జన సంమోదితం సకల జన సంరక్షకం 
సితారామలక్ష్మనహనుమత్సంసేవితం రామారాజ్యం .ప్రయాణం ఇతి ప్రేరణయాం రామాయాణం .