గురువారం, మార్చి 29, 2012

గూహం ఆసాధ ధమ్రతం నిషాధ అధిపతిం ప్రియం

రామాయణం - బాల కాండ 
          సర్గ - 1

నారద ఉవాచ : 29 


శృంగీభేరపురే సూతం గంగా కులే వ్యసర్జయత
గూహం ఆసాధ ధమ్రతం నిషాధ అధిపతిం ప్రియం