ఆదివారం, మార్చి 18, 2012

ప్రయాణం ఇతి ప్రేరణాయం రామాయాణం

 ప్రయాణం ఇతి ప్రేరణాయం రామాయాణం 


కౌసల్యానందవర్ధితం కైకేక్లైభ్యామ్సంవర్ధితం
రాజ్యామ్ బహిష్క్రుతాం వనాం ఆవిష్క్రుతాంప్రయాణం ఇతి ప్రేరణాయం రామాయాణం