మంగళవారం, మార్చి 20, 2012

మహార్సికలపైర్రిశిభిస్చ కెవలైహ్.

 

ప్రాసాడై రత్నవిక్ర్టై  పర్వతై రుపసోభితైనం 
కుతన్గారైస్చ సంపుర్ణమింద్ర సైవమరవితం.


సిత్రమస్తాపదకరం వరనారిగానైర్యుతం 
సర్వరతన్సమకిరణం విమనగ్ర్హసోబితం .


గ్రహ్గ్రన్ధమవిచ్చిద్రం సమాభుమునివేసితం
సలితన్డులసంపుర్నమికుస్కందరసోదకం. 


దున్డుభిభిర్మ్ర్దంగైస్చ వినభిహ్పనవైస్తాతః
నాదితంభ్ర్సమత్యార్థం ప్రిథివ్యంతమనుత్తమం .


విమానమివాసిధానం తపసధిగతం దివి 
సునివేసితవేసామంతం నరోత్తమాసంవ్ర్తం.


యే చే బనైర్ణ విధ్యంతి వివిక్తమరాపరం
సాబ్దవేధ్యం కా వితతం లఘుహస్తా విసారదః


సింహవ్యఘ్రావరాహ్నం మత్తనం నదతం వనే 
హన్తారో నిసితైహ్ సస్త్రైర్బలద్భాహుబలైరపి 


తద్ర్సనం సహస్త్రైస్తామాభిపుర్ణం మహరథైహ్ 
పుర్నిమావాసయమాస రాజా దశరతాస్తాద్


తమగ్నిమద్భిర్గునవాద్భిరవ్ర్తం
ద్విజొత్తమైర్వెదసదన్గపరగైహ్
సహస్రదైహ్ సత్యరాతైర్మహత్మభిర్
మహార్సికలపైర్రిశిభిస్చ కెవలైహ్.