శనివారం, మార్చి 17, 2012

నిత్యం ప్రముదితః సర్వే యథా కృత యుగే తతః

 ప్రహర్షితో ,ముదితో, లోకః తుష్టః పుష్తః సుధార్మికః 
నిరామయో హి ఆరోగః కా దుర్భిక్సాబ్య వర్జితః 
న పుత్రా మరణం కించిత్ ధర్శయంతి పుర్షక్వచిట్
నారయ కా అవిధవాన్, నిత్యం భవిస్యాంతి పతివ్రతః 
న కించిత్ కా అగ్నిభయం , న అప్సు మజాన్తి జంతువః 
న కించిత్ వాతతంజం భయం , న అపి జ్వరక్రితం  తతః 
న అపి తత్ర కుష్టు  భయం , న అపి తతః తస్కర భయం .
నగరాని చ రాష్ట్రాన్ని ధన ధాన్య యుతానిచ
నిత్యం ప్రముదితః సర్వే యథా కృత యుగే తతః