శనివారం, మార్చి 17, 2012

అయోధ్యం ప్రస్తితః రామః పుస్పకేన సుహ్రిత్వితః

 స దేవర్శిగానంతుస్తం రాఘవస్యమహత్మనః
సర్వ దేవతైహి పూజీత ,బభౌ రామః సంప్రహరిషిత  
దేవతాభ్యో వరాం ప్రాపయా, సముత్తాప్య కా   వానారాన
అయోధ్యం ప్రస్తితః  రామః పుస్పకేన  సుహ్రిత్వితః