మంగళవారం, మార్చి 27, 2012

తస్య అభిషేక సంభారణ దృష్ట్వా భార్యాయ కైకేయీ

రామాయణం - బాల కాండ 
    సర్గ - 1 


నారద ఉవాచ : 21 

యౌవ రాజ్యేన సంయుక్తం  ఏచ్చాత ప్రిత్యాయ మహిపథీ:


తస్య అభిషేక సంభారణ  దృష్ట్వా భార్యాయ  కైకేయీ 


మహి పతి - దశరథ రాజు  ప్రేమ తో  యువ రాజ్య పట్టాభిషేకం చేయాలనీ నిర్ణించాడు.
అక్కడ జరుగుతున్న సంబరాలన్నీ చూసినా భార్య కైకేయ 


ఇక్కడ మొదటి సరిగా కైకేయ ప్రస్తావన వచ్చింది .


యువ రాజ్య పట్టాభిషేకం వచ్చింది .