మంగళవారం, మార్చి 20, 2012

ముదితః సీల వ్రత్తభ్యం మహార్సయ ఇవామాలః


 


తేన సత్యభిసంధ్యేనా త్రివర్గా మనుతిష్టతః 
 పాలిత సా పురీ శ్రేస్తేన్ద్రేనా ఇవమారావతి


తస్మింపురవారే హ్రస్త ధర్మాత్మన బహు సృతః 
నరస్తుస్తధనైహ్  స్వైహ్ సైవరాలుబ్దః సత్యవాదినః


నల్పాసంనికాయః కసిచ్డ సిత్తస్మిన్ పురోత్తమే  
కుటుంబియో హ్యసిద్దర్తో అగావస్వధనధన్యవన్ 
కామివనకద్రయో వానర్సంసః పురుషకవ్సిట్
ద్రష్టుం సాక్యమయోధ్యయం నవిద్వానకానాస్తికః


సర్వె నరస్కా నార్యస్కా ధరమాసిలః సుస్మయతః 
ముదితః సీల వ్రత్తభ్యం మహార్సయ ఇవామాలః