మంగళవారం, మార్చి 27, 2012

వివస్యామాస సుతం రామం దశరతః ప్రియం

రామాయణం - బాల కాండ 


     సర్గ - 1 నారద ఉవాచ : 23 


స సత్య వచనాత్   రాజా ధర్మ పాశేన సంయతః 


వివస్యామాస సుతం రామం దశరతః ప్రియం 
రాజా దశరథ ధర్మ పాశేన  స సత్య వచనాత్ సంయుత ప్రియ సుత రామం వివస్యామాస .


ధర్మ పాశుడు - ధర్మమూ చే భందిచ బడినవాడు 


రాముని అడవికి పంపాడు  సత్య వాక్య పరిపాలన కొరకు .