శనివారం, మార్చి 17, 2012

ఆత్మానం కా దర్శించ , సముద్రః సరితామ్పతిహ్


 సరితాం పతిహ్ సముద్రః  ఆత్మానం కా దర్శించ
సముద్ర వచనాట్ కా ఇవ నలం ఆక్రయాట్ సేతుం .
నడినదముల పతి/ భర్త సముద్రుడు , రాముని చూచాడు .
సముద్రుడి మాటలతో నలుడు సేతువు కట్టినాడు .
 ఆత్మానం కా దర్శించ , సముద్రః సరితామ్పతిహ్