శనివారం, మార్చి 17, 2012

తతః అగ్ని వచ్కానత , సీతాం జ్ఞాత్వా విగత కల్మాసం

 తతః అగ్ని వచనాథ్  , సీతాం జ్ఞాత్వా విగత కల్మాసం 
కర్మాణ తేన మహాత త్రిలోయ్కం స చరచారం .