మంగళవారం, మార్చి 27, 2012

పితృ వచన నిర్దేశాత కైకేయః ప్రియ కర్షనాథ

రామాయణం - బాల కాండ 
       సర్గ - 1 

నారద ఉవాచ : 24 


స జగాం వీరః ప్రతిజ్ఞాం అనుపాలయాన్


పితృ వచన నిర్దేశాత కైకేయః ప్రియ కర్షనాథ
కైకేయ కు సంతోషము కలిగించటానికి , తండ్రి మాటలు  నిర్దేసించినట్టు ప్రతిజ్ఞా పాలించుట కొరకు , ఆ వీరుడు బయలుదేరినాడు .