ఆదివారం, మార్చి 18, 2012

ప్రయాణం ఇతి ప్రేరణాయం రామాయణం

 

ప్రయాణం ఇతి ప్రేరణాయం రామాయణం 


రామ దర్శనాం సితాశోకవినాశనం
రామ నిర్దేశానాం సేతుభాన్దనంప్రయాణం ఇతి ప్రేరణాయం రామాయణం