ఆదివారం, మార్చి 18, 2012

ప్రయాణం ఇతి ప్రేరణాయం రామాయణం

 ప్రయాణం ఇతి ప్రేరణాయం రామాయణం  


దర్శనాం సితయాన్తే ధ్వంసాం లంకాం పురీమ్
భంజనం రావణ సంతతం  భజతాం రామపున్ర్ధర్శనం


 ప్రయాణం ఇతి ప్రేరణాయం రామాయణం