సోమవారం, మార్చి 19, 2012

కొసలో నామ మోదితః స్పితో జనపదో మహాన్


  •    

  • కొసలో నామ మోదితః స్పితో జనపదో మహాన్
  • నివిశతః  సరయుతిరే ప్రాభుత ధన ధాన్యవాన్
 
  • అయోధ్యనామనాగేరి   తత్రసిల్లోకావిశ్రుతా 
  • మనునమానవెంద్రేనా యా పురి నిర్మితా స్వయం 

  • శ్రిమతిత్రినివిస్తిర్ణ   సువిభాక్తమాహాపతః
  • రాజమార్గేనా మహత సువిభాక్తెన శోభితా