గురువారం, మార్చి 29, 2012

నియుజ్యమానే రాజ్యాయ న ఇచ్చాట్ రాజ్యం మహాబలి:

రామాయణం - బాల కాండ 
  సర్గ - 1 

నారద ఉవాచ : 34 


నియుజ్యమానే రాజ్యాయ న ఇచ్చాట్ రాజ్యం మహాబలి:
స జగాం వనం వీరో రామ పాద ప్రసదకః