సోమవారం, మార్చి 19, 2012

తాంతు రాజా దశరతః మహార్శత్రవివరధనఃముక్తపుష్పవకిర్నేన జలక్సితెన నిత్యాషః
తాంతు రాజా దశరతః మహార్శత్రవివరధనః 


పురిమావాస్యమాస  దివి దేవపాతిర్యత