శనివారం, మార్చి 31, 2012

రావణుని పాలిటి రా( య)ముడు అని పిలిచిన పలికేటి కో దండ రాయుడు అని తెలుసు .
రాముడు అంటే 
 రావణుని పాలిటి రా( య)ముడు అని పిలిచిన పలికేటి కో దండ  రాయుడు అని తెలుసు .


శివ ధనుర్ భంగము నాడే 
రాముడు శివ సమానుడు , రావణుడు శవ సమానుడు అని ఆనాడే ఎరుక యా శివ భక్తుడికి .
స్వయం వరంలో స్వయముగా రాముని సంహార రసమును చవి చూశాడు
వాలి బుద్ధి మాని  వచ్చిన దారినే మర్యాదగా మాయమైనాడు ఆ రాక్షసుడు .