ఆదివారం, మార్చి 18, 2012

ప్రయాణం ఇతి ప్రేరణయాం రామాయాణం .


 ప్రయాణం ఇతి ప్రేరణయాం రామాయాణం .


దశరథ ప్రియనందనం ధారునిపరిరక్షకాం
 లక్ష్మన్భార్తశాత్రుగ్నహనుమాట్  పరివేషికాం


 


ప్రయాణం ఇతి ప్రేరణయాం రామాయాణం .