బుధవారం, మార్చి 28, 2012

రామస్య దయిత భార్యే నిత్యం ప్రాణ సమ హిత

రామాయణ - బాల కాండ 
       సర్గ - 1 

నారద ఉవాచ : 26 


భ్రాతరం దయితే  భ్రాతు: సౌభ్రాతారం అను దర్శయాన్
రామస్య దయిత  భార్యే  నిత్యం ప్రాణ సమ హిత