గురువారం, మార్చి 29, 2012

మారీఛి మాయ - రావణ అపహరణ

రామాయణం - బాల కాండ 
    సర్గ - 1 

నారద ఉవాచ :


సహాయం వరయామాస మారీచం నామ రాక్షసం 
వర్యమానః శుభాహుసో  మారిచేన స రావణః - 50 


న విరోదో బలవతా క్షమో రావణ తేన తే 
అనాద్రియ తు తత వాక్యం రావణః  కాల చోదితః -51 


జగాం సహా మరీచః  తస్య ఆశ్రం పదం తాడ
తేన మాయావిన దూరం  అపవాహ్య నృప ఆత్మజౌ  -52 


జహార భార్యం రామస్య గ్రుధం హత్వా జటయుశం
గ్రుధం చ నిహతం ద్రిష్ట్వహృతం శ్రుత్వాచ మైథిలీమ్ - 53 
మారీఛి మాయ - రావణ అపహరణ 


ఎందుకు  మారీచుని ఎన్నుకున్నాడు .
ఎందుకు మాయ చేయాలనీ అనుకున్నాడు .
ఎందుకు అపహరించాడు .