ఆదివారం, మార్చి 18, 2012

ప్రయాణం ఇతి ప్రేరణాయం రామాయాణం


 ప్రయాణం ఇతి ప్రేరణాయం రామాయాణం 


మునిజన సంరక్షాం రాక్షససంహారం 
శూర్ఫనఖశిక్శనామ్ ఖరదుషనమర్దనం
జనస్తాన్నిరాక్షసం జనావాసాసద్రుశ్యం   ప్రయాణం ఇతి ప్రేరణాయం రామాయాణం