మంగళవారం, మార్చి 20, 2012

తతః దసరతో రాజా వసంజాగడ పాలయాట్

 

పురీం తస్యమయోధ్యాయం వేదవిస్త్ర్వాసంగ్రహః
దిర్ఘదర్సి మహాతేజః పురజన్పదప్రియః


ఇక్స్వాకునమతిరతో యజ్వ ధర్మారతో వసీ
మహర్సికల్పో రాజర్సిస్త్రిసులోక్ర్సు విశ్రుతః 


బలవాన్నిహతమిత్రో  మిత్రవన్విజితెన్ద్రియః
ధనైస్కా  సన్కయైస్కన్యైహ్ సక్రవైసర్వనోపమః


యథా మనృమహతేజ లోకస్య పరిరక్షిత 
తతః దసరతో రాజా వసంజాగడ పాలయాట్