బుధవారం, మార్చి 28, 2012

స్నేహత వినయ సంపన్నః సౌమిత్రి ఆనంద వర్ధనః

రామాయణం - బాల కాండ 
          సర్గ - 1 

నారద ఉవాచ : 25 


తం వ్రజంతం  ప్రియే  భ్రాతా లక్ష్మణః అనుజగామః 
స్నేహత వినయ సంపన్నః సౌమిత్రి ఆనంద వర్ధనః


తం వ్రజతం అనుజగామః  ప్రియభ్రాత లక్ష్మణః 
సౌమిత్రి ఆనంద వర్ధనః స్నేహతా వినయ సంపన్నః 


ఆయన వెంట ప్రియ సోదరుడు లక్షణుడు బయలు దేరాడు . ఆ సౌమిత్రి మాతా సుతుడు స్నేహములో వినయములో చాలా గొప్పవాడు .