గురువారం, మార్చి 29, 2012

రక్షకుడు - రాముడు

రామాయణం - బాల కాండ 
      సర్గ - 1 నారద ఉవాచ :
రామః తు పునః అలక్ష్య  నగరస్య  జనస్య చ 
తత్ర ఆగమనం ఎకాగ్రో దండకాన్  ప్రవివేశః - 41 
ప్రవిస్య తు మహా అరణ్యం రామో రాజీవలోచనః 
వీరాధం రాక్షసం  హత్వా శరభంగం దద్రిశః -42 


సుతీక్షణం చ అపీ అగస్త్యం చ అగస్త్య భ్రాతరం తథః
అగస్త్య వచనాత్ చ యేవ జగ్రుహ్ ఇంద్రం శరాసనం-43 


ఖడ్గం చ పరం ప్రీతః తుష్ని చ అక్షయ సాన్ఖయౌ
వశ్తః త్రయ రామస్య వనే వన చరె : సహ  - 44 


రిష్యః అబ్యాగామన్ సర్వ వధయ అసుర రాక్షసం 
స తేషాం ప్రతి సుష్రవ రాక్షసనామంత్య వనే  - 45 


ప్రతిజ్ఞాతః  చ రామేణ వధః సంయాతి రాక్షసం 
రుషినాం అగ్ని కల్పనాం దండకారణ్య వసీనామ్ - 46 


 రక్షకుడు - రాముడు 
ఇక్కడ మనకు రాముడు ఒక రక్షకుడు గా కనిపిస్తాడు .
అదే పనిగా అడవిలోనికి  వచ్చాడ అన్నట్లు  ఒకే దెబ్బకు విరాధుని చంపుతాడు . అక్కడ వున్నా గొప్ప గొప్ప మునులు , ఋషులను రాక్షస బారి నుంచి తప్పిస్తాడు .


సంతృప్తి చెందిన అగస్త్యుడు  ఇంద్ర చాపము , అక్షయ తునీరము , ఖడ్గము ఇస్తాడు .


వీటి తో రాముడు ఒక  గొప్ప రక్షకుడు  గా  ఉండవలసి వుంది .