బుధవారం, మార్చి 14, 2012

తను కబందుడిని స్వర్గానికి పంపటం నిహత్య

 శోకేన గ్రిద్రం దగ్ద్వ జటాయుసం- ఆ బాధలోనూ జటాయువుకు అంత్యక్రియలు సల్పినాడు .
సీతామ్ మార్గమానో వనే , సందర్శ హ వికృత రూపేన ఘోర రాక్షస కబంధం .
కబందుడు అనే వికృత రూపముగల రాక్షసుడు ఎదురు పడ్డాడు
 సీతా అన్వేషణలో 
తాం నిహత్య మహాబాహుహ్  దదాహ స్వర్గతః  కా సః తమరు హత్య గాని హత్య  చేసి - ఎటువంటి కష్టము కలిగించకూడ స్వర్గానికి  పంపించారు . అందువల్ల = స కా అస్య . తెలియజేసినాడు - కథయామాస. అభిగాత్చాట్ ఇతి రాఘవ - నీ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నది . శబరీం. ధర్మ కారినిం - ధర్మ కారణము కొరకు . శర్మానం- కేర్ ఆఫ్ అడ్రెస్స్.- ధర్మ నిపుణాం.
ఇక్కడ ఆ మహా కవి వాల్మీకి ఒక సంగతి ముగిసే లోపలే , ఇంకొక సంగతి చెప్పినాడు .
రావణుడు జటాయువును చంపటం హత్య 
తను కబందుడిని స్వర్గానికి పంపటం నిహత్య 
వురటగా దొరికిన క్లూ .....శబరీ , ధర్మ కారణ జన్న్మురాలు .