మంగళవారం, మార్చి 06, 2012

భరద్వాజుల ఆదేశానుసారంగ చిత్ర కుట్టాన్ని చేరుకున్నారు

 

గుహేనా సహితో రామ లక్ష్మణ సీతయ , గుహుని తోడుగా రామలక్ష్మణ సీతమ్మ  వనములో వనచరులుగా నదులలో తీర్థాలలో మునిగి తేలుతూ గడిపినారు .
భరద్వాజుల ఆదేశానుసారంగ చిత్ర కుట్టాన్ని చేరుకున్నారు .
నారద మహరిషి పలికిన మొదటి రుషి పేరు ఇది . చిత్రకూటం రెండవ స్థలము పేరు .