మంగళవారం, మార్చి 06, 2012

కొడుకుకోసం ఏడుస్తూ స్వర్గం జగాం స్వర్గానికి వెళ్ళాడు .

 చిత్రకూటం గతే రామ , రాముడు చిత్రకూటం లో వుంటే , 
రాజ దశరధ పుత్రా శోక ఆతురః తతః  పుత్రశోకము ముంచుకొనిరాగా, సుతా విలాపం కొడుకుకోసం ఏడుస్తూ స్వర్గం జగాం  స్వర్గానికి వెళ్ళాడు .