ఆదివారం, మార్చి 04, 2012

అనుకున్నంత పాషాణ హృదయం కలది కాదు .


ద్రిష్ట్వ సమారంభో..... యువ రాజ్య పట్టాభిషేక .
కైకేయ వరం .....రామో వివసానం - భరతో అభిషేకనం .
ఇక్కడ వి వాసనం అంటే ఆ వాసానికి దూరం గా
అరణ్యం అనే పదము ఎక్కడ వాడబడలేదు . అంటే కైకేయ మనము అనుకున్నంత పాషాణ హృదయం కలది కాదు .