సోమవారం, నవంబర్ 01, 2010

గుహేనా సహితో రామో లక్స్మనేన చ సీతాయా |                 తే వనిన వనం గత్వా  నదీహ్ తీర్త్వా  బహ్యుదకః ||               తా || లక్ష్మణ , సీత సహితముగా , గుహుని వెంట , నదులు , తీర్థములను సేవిస్తూ వనముల నడయాడినారు .