బుధవారం, నవంబర్ 03, 2010

గత్వా  తు స మహాత్మానాం రామం సత్య పరాక్రమం |          అయాచాట్  భ్రాతరం  రామం ఆర్య భావ పురస్కృతః || ౧-౧-౩౫. తా ||మహాత్ముడు , సత్యప్రక్రముడు , ఆర్యభావ  పురస్క్రుతుడు , అన్న ఐన రాముడు , సమీపించిన వాని చూచి  .