ఆదివారం, నవంబర్ 14, 2010

పుజ్యసమానుడు ధర్మాత్ముడు శిష్యసమేతుడు వాక్విశారదుడు, మహామునిపున్గవుడు యొక్క శ్లోకము , నారదమహరిషి విన్నాడు .