శుక్రవారం, నవంబర్ 12, 2010

నదిమతల్లులు పతియిన సముద్రుడు వెలుపలికి వచ్చి ఆత్మా నివేదన చేసాడు . సముద్రుని మాట పై నీలుడు సేతువును  నిర్మించినాడు .