ఆదివారం, నవంబర్ 28, 2010

     తస్య ఏవం బృవతః చింతా బభూవ హ్రిదివీక్శతహ్, శోకార్తెన అస్య శకునెహ్ కిం ఇదం వ్యాహ్రితం మయా . ఎందుకు శోకములో అంత పరుషంగా మాటలు  ఆడినాను అని లోలోపాలు చింతపడినాడు.