ఆదివారం, నవంబర్ 28, 2010

పాద బద్ధః , అక్షర సమః , తన్త్రీ లయ సమన్వితః ,శోకార్తస్య ప్రవ్రిత్తో మీ శ్లోకో భవతు నా అన్యథా . చక్కటి పదబంధం తో చక్కటి అక్షరాల వరుసతో , సంగీత లయ బద్దముగా , అప్ప్ర్యతన్ముగా ఈ శ్లోకము వచ్చినది అంతే తప్ప వేరే కాదు .