సోమవారం, నవంబర్ 08, 2010

బిభేదా కా పునః  సాలాన్ సప్త ఏకేన మహా ఇసునా |              గిరీం రసాతలం చైవ జనయాన్ ప్రత్యాయం తథా ||                  తా || ఎటువంటి అభిప్రయా భేదాలు లేకుండా , అన్నిటికి ప్రత్యయమముగా , ఒకే బాణము తో ఏడు సాల వృక్షముల పడగొట్టినాడు    .