శనివారం, నవంబర్ 06, 2010

రామాయ  ఆవేదితుం సర్వం ప్రానాయాట్ దుఖితేనా కా |         ప్రతిజ్ఞాతం కా రామేణ తదా వాలి వాదం ప్రతి || ౧-౧-౬౨ .       తా ||.  రామునికి తన దుఃఖ కారణం అంత తెలియజేసినాడు . అందుకు బదులుగా రాముడు వాలి ని చంపుతానని ప్రతిజ్న చేసాడు.