శుక్రవారం, నవంబర్ 12, 2010

ఆ విధంగా లంక పురికి చేరి రావణాసురి ని చంపి , సీతను తిరిగి పొందినాడు . తరువాత మిక్కిలి  భాధకు గురియినాడు .