శనివారం, నవంబర్ 06, 2010

శబర్యా పూజిథ సమ్యక్ రామో దసరతాత్మజః |                  పంపా తీరె హనుమతా సంగాతో  వానరేనః ||                      తా || దసర్తాత్మజుని రాముడుని శబరీ పూజించింది . పంపా తీరములో వానరుడు ఐన హనుమంతుని కలిసినాడు .