ఆదివారం, నవంబర్ 28, 2010

చిన్తయన్ స మహాప్రాజ్ఞః చకార మతిమాన్ మతిం , శిస్యం చ ఎవ అబ్రవీత్ వాక్యం ఇదం స మునిపున్గావః ఆ విధముగా చింతచేసి ఆ మహానుభావుడు తన శిష్యులులోతో  ఈ విధముగా పలికెను .