గురువారం, నవంబర్ 04, 2010

జహార  భార్యాం రామస్య గ్రిద్రం హత్వా జాటాయుసం |      గ్రిద్రం కా నిహతం ద్రిస్త్వా హ్రితాం శ్తువా కా మైథిలీమ్ ||౧ -౧-౫౩  తా || పక్షి రాజు ఐన జటాయువుని చంపి , రాముని భార్యను దొంగాలించాడు . చనిపొతున్న   పక్షి రాజు ను చూచి , మైతిలికి జరిగినదంత తెలుసుకొన్నాడు .