సోమవారం, నవంబర్ 29, 2010

      శిష్యః తు తస్య బృవతో మునేర్ వాక్యం అనుత్తమం , ప్రతి జగరాహ సన్తుష్ తః తస్య తుస్తోః అభవత్ మునిహ్.  ఆ చక్కటి శ్లోకము తో , శిష్యులు , మునిపున్గావుడు అందరు సంతోషం ,సంతృప్తి చెందినారు . ౧-౨-19