ఆదివారం, నవంబర్ 14, 2010

చాలా దగ్గరగా తమసా నది తీరమునకు వెళ్లి , శుభ్రమైన   నది తీర్థం ఆస్వాదించి ,పక్కన వున్న శిష్యునివైపు దృష్టి సారించాడు .