శుక్రవారం, నవంబర్ 19, 2010

తస్మాత్ తు మిదునాట్  ఏకం పుమాసం పాపా నిశ్చయః |  జగ్హాన వైరనిలాయో నిషాద తస్య పశ్యాత్ ||       అరణ్యములో ప్రాణులకూ శత్రువైన బోయవాడు , అప్పుడు , ఆ జంటలో ఒక మగదానిని వక్రబుద్దితో, తాను          చూచూ చుండగా  చంపినాడు.