ఆదివారం, నవంబర్ 14, 2010

తస్య అభ్యాశే తు మిథునం చరనతం అనపాయినం| దద్రాష్ భగవాన్ తత్ర క్రౌన్చయొహ్ చారు నిస్వనం || ౧-౨-౯.  అక్కడ   ,   అలవాటుగా , ఎటువంటి అపాయములేక, ప్రేమలోకములో వున్న కదిలే జంట క్రౌన్చేయలను , భగవానుడు మహా ముని చూసినాడు .